Afspraken en gedragsregels

Sport is plezier!

Sport is in de eerste plaats plezier en ontspanning. VV Veere wil dat ieder lid en iedere bezoeker zich welkom en thuis voelt -ongeacht achtergrond. Met respect voor elkaar, voor de tegenstander en voor de wedstrijdleiding, maar ook voor de accommodatie en de omgeving. De vereniging is het resultaat van onderlinge samenwerking en goede omgangsvormen. Daar zijn we trots op. We hebben binnen de vereniging afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan; het bestuur kan eventueel maatregelen nemen tegen leden en bezoekers die zich niet aan de gedragsregels houden.

Welke afspraken gelden?

Naast het huishoudelijke reglement hebben we nog een aantal praktische afspraken.

Kantine en accommodatie:

 1. Richt geen vernielingen aan.
 2. Ontvreemd geen materialen van de club of andermans spullen. Berg tijdens wedstrijden de teamspullen op in een kluis in de kleedkamer.
 3. Wees zuinig op accommodatie en materialen.
 4. Het is niet toegestaan het sportcomplex te betreden buiten openingstijden, met uitzondering van sleutelhouders.
 5. Laat kleedkamers bij thuis- en uitwedstrijden netjes achter. Gooi afval in vuilnisbakken.
 6. Kom niet met voetbalschoenen aan in de kantine.
 7. Gebruik geen alcoholische drank op en rond de velden. Glaswerk is niet toegestaan op en rond de velden. De KNVB ziet hier op toe en beboet de vereniging bij overtreding.
 8. In de kantine, de kleedkamers en overige ruimtes geldt een rookverbod. Dat is bij wet vastgelegd. Het rookverbod geldt altijd -ook buiten openingstijden. Op overtreding staat een wettelijke boete van € 600; de overtreder betaalt.
 9. Als je perse toch wilt roken dan moet je dat dus buiten doen. Gooi de peuken niet zo maar op de grond, voor de kantine hangt een grote “asbak” en voor de uitbreiding staat een afvalbak. Doe je peuk in de daarvoor bestemde bakken.
 10.  Zet na gebruik van de terrasstoelen rond de trainings- en voetbalvelden deze terug op de plaats waar ze vandaan komen. Laat ze in ieder geval niet op de velden staan want degene die het gres maait moet ze iedere keer weer verplaatsen.
 11. Op het gehele sportcomplex geldt een verbod op het gebruik van soft- en of harddrugs. Na eerste eerste waarschuwing volgt bij een hernieuwde overtreding schorsing van twee weken, bij voortgaande herhaling kan het bestuur betrokkene(n) als lid van de vereniging royeren.
 12. Denk na bij het gebruik van alcoholische dranken. Wees je bewust van mogelijke gevolgen van drankgebruik in het verkeer. Verkoop van alcoholische drank aan jongeren tot 18 jaar is bij wet verboden.
 13. Het bestuur en de barvrijwilligers zijn gerechtigd verkoop van alcoholische dranken te weigeren; eveneens zijn zij gerechtigd op te treden bij verstoring van de openbare orde. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden uit de kantine verwijderd.
 14. Respecteer onze vrijwilligers en het vele werk dat zij belangeloos voor de vereniging verzetten.

Spelers:

 1. Voetbal is een teamsport. Zorg dus dat je er bent voor trainingen en wedstrijden; je teamgenoten rekenen op je.
 2. Zeg tijdig af bij je leider of trainer als dat een keer niet lukt.
 3. Douch na wedstrijd en training.
 4. Respecteer de regels van het voetbalspel. Wees sportief, accepteer beslissingen, gebruik geen fysiek of verbaal geweld.
 5. Toon respect voor je teamgenoten, wedstrijdleiding en tegenstander.
 6. Spreek elkaar aan op waarden en normen.
 7. Verzamel waardevolle spullen per team en doe deze in de kluis in de kleedkamer.

Trainers en leiders:

 1. Stel je voor aan de leider/coach van de tegenstander. Meld je als leider bij uitwedstrijden bij bestuur en/of wedstrijdcoördinatie en scheidsrechter.
 2. Zorg voor een sportief verloop van de wedstrijd, in en buiten het veld. Treed op bij misdragingen.
 3. Accepteer beslissingen van de wedstrijdleiding.
 4. Spreek spelers en ouders aan op waarden en normen.
 5. Zie erop toe dat na trainingen en wedstrijden de velden opgeruimd zijn en dat materiaal wordt onderhouden en op de juiste plaats wordt opgeborgen.
 6. Wees zuinig op het milieu.
 7. Zorg ervoor dat kleedlokalen schoon worden achtergelaten.
 8. Zorg dat de ballen na de trainingen en de wedstrijden weer in het ballenhok en in de daarvoor bestemde kast worden opgeborgen.

Ouders/verzorgers:

 1. Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is. Meld afwezigheid tijdig.
 2. U bent van harte welkom! Wees betrokken bij uw kind(eren).
 3. Voetbal is vooral plezier. Stimuleer kinderen in positieve zin. Let daarbij op uw taalgebruik.
 4. Accepteer de beslissingen van de (assistent)-scheidsrechter, trainer/leider, vrijwilligers en bestuur.
 5. Lever periodiek een bijdrage aan het vervoer naar uitwedstrijden of ander vrijwilligerswerk (kantinedienst bijvoorbeeld).
 6. Stimuleer uw kinderen ook tot deelname aan andere activiteiten binnen de vereniging.
 7. Respecteer elkaar en elkaars meningen.
 8. Stimuleer sportief gedrag en goede omgangsvormen.
 9. Pesten wordt niet getolereerd.

Gedragsregels

Voetbalvereniging Veere heeft een aantal gedragsregels opgesteld. De gedragsregels beogen de risico’s op ongewenst (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de relatie tussen begeleiders (teamleiders, trainers van jeugd- en seniorenteams en andere vrijwilligers) te verkleinen. Deze regels zijn ook bedoeld om het bewustzijn bij sporter(s) en begeleider(s) van situaties of omstandigheden waaronder dit voor kan komen te vergroten.
Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en (minderjarige) sporters zijn niet eenduidig en lichamelijk contact tussen begeleiders en sporters hoeft lang niet altijd en in alle gevallen vermeden te worden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarige sporters, absoluut ontoelaatbaar zijn!
De gedragsregels zijn algemeen verwoord omdat het eenvoudigweg niet goed mogelijk is om voor elke denkbare situatie een concrete regel te formuleren. De regels beogen dan ook in algemene zin houvast te bieden aan zowel begeleider(s) als sporter(s) hoe een voor hen beiden veilige en prettige samenwerking is te realiseren.
De gedragscode bestaat uit drie delen:

 1. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers;
 2. De omschrijving van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de vereniging wordt gevoerd en
 3. Een aanvulling op de gedragsregels voor de dames- en meidentak.
  Wij vragen iedereen die bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, deze gedragscode na te leven en daartoe te ondertekenen.

De gedragscode luidt als volgt:

1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

 1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de sporter dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts) misbruik of (seksuele) intimidatie ten opzichte van de sporter. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider zal de sporter niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale opmerkingen en / of intimiteiten ten opzichte van de sporter.
 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met sporters en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer. Het maken van foto’s of ander beeldmateriaal m.b.v. fototoestellen, camcorders, smartphones of welk ander medium dan ook in de kleedkamer is niet toegestaan.
 7. De begeleider heeft de plicht de sporter naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de sporter is betrokken, wordt nageleefd.
 8. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
  bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning
  of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
  afgesproken honorering staan.
 9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd na een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties worden door het bestuur bepaald en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk of het uitsluiten van lidmaatschap. In geval een sanctie wordt opgelegd, zal hiervan tevens melding worden gedaan aan NOC/NSF ten behoeven registratie in het Centraal Register Veroordeelden Seksuele intimidatie.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

3. Aanvulling gedragscode voor kaderleden van de dames- en meidentak

Naast de algemene gedragscode is er voor kaderleden van de dames-en meidentak nog een aantal extra praktische gedragsregels opgesteld.
Op het veld

 1. Wanneer een kader alleen uit mannen bestaat, zal de leider zorgen voor de aanwezigheid van een vrouw/moeder tijdens de wedstrijd of training. Zij zal in voorkomende situaties (zoals blessures) speelster(s) begeleiden.
 2. Indien een vrouwelijk kaderlid niet aanwezig kan zijn, zorgt zij voor vervanging.
 3. Wanneer er twee dames/meisjesteams tegelijk én naast elkaar trainen, kan er door de kaderleden van deze teams afspraken gemaakt worden, zodat er voor deze teams gezamenlijk één vrouw/moeder aanwezig is.
 4. De leider(s) stelt vóór het begin van het seizoen een rooster op, en stuurt dit naar alle ouders. Indien een moeder/vrouw niet aanwezig kan zijn, wordt dit gemeld aan de leider en zorgt deze voor vervanging, zodat continuïteit gewaarborgd is.

  In de kleedkamer
 5. Bij de dames- en meisjesteams is alleen een vrouwelijk teamkaderlid toegestaan in de kleedkamer. Mannelijke kaderleden zijn alleen welkom in de kleedkamer, wanneer het vrouwelijke kaderlid daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit is alleen wanneer de meisjes volledig zijn aangekleed.
 6. Wanneer een kader alleen uit mannen bestaat, zal de leider zorgen voor de aanwezigheid van een vrouw/moeder voor/tijdens/na de training of wedstrijd in het kleedlokaal.
 7. Bij alle activiteiten van een dames- en meisjesteam is een vrouwelijk kaderlid aanwezig tot alle meisjes de kleedkamer hebben verlaten. Is er geen vrouwelijk teamkaderlid beschikbaar, dan wordt één van de moeders gevraagd om in de kleedkamer aanwezig te zijn en te blijven tot alle meisjes de kleedkamer hebben verlaten.
 8. Als een meisje een shirt moet wisselen (tijdens training of wedstrijd), dan wordt het mannelijke kaderlidvriendelijk verzocht de kleedkamer te verlaten.

  Deze gedragscode is op 8 december 2022 vastgesteld door het bestuur van VV Veere te Veere.